Avís legal

Denominació social: Núria Farràs i Giol (Editorial Intrèpida)
Domicili social: Passeig de la Vil·la Maimona 34, 08799 Sant Pere Molanta
NIF: 38140441R
Correu electrònic: info@editorialintrepida.com
Atenció al client: (+34) 658 03 73 98
Nom de domini: editorialintrepida.com

1. Objecte

1.1. Editorial Intrèpida, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc.

1.2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

1.3. Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador, fins a la publicació d’una nova versió.

1.4. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

1.5. En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.6. El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i / o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització per aquest fet.

2. Identitat de les parts

2.1. D’una banda, el prestador, identificat més amunt i d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

3. Obligacions de l’usuari

3.1. L’usuari, haurà de fer-se plenament responsable en el tractament confidencial i l’adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, evitant l’accés a les mateixes, de terceres persones no autoritzades.

3.2. Per a la contractació de serveis oferts a través del present portal web es demanen una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició, és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. Referent a això l’usuari es compromet que les dades sol•licitades i declarats, siguin veritables, completes i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti els mateixos el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.

4. Exempció de responsabilitat

4.1. El prestador:

a. S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

b. No pot garantir que l’ús que es faci de la web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, ha d’adoptar les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent.

c. No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.

d. Es reserva el dret d’impedir l’usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

e. Es reserva el dret a modificar les presents condicions generals en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, amb la major brevetat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text en les condicions generals del present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l’usuari.

f. En cap cas el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i / o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués patir l’usuari.

g. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

h. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

5. Comunicació d’incidències

5.1. En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a info@editorialintrepida.com.

6. Propietat intel•lectual i industrial

6.1. Aquestes fotografies i imatges són propietat exclusiva i registrada Editorial Intrèpida. No es poden utilitzar sense una autorització per escrit de Editorial Intrèpida. La compra de productes de Editorial Intrèpida no atorga cap dret a publicar a internet les fotografies amb copyright de Editorial Intrèpida.

6.2. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

6.3. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

6.4. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

6.5. L’usuari i / o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web mitjançant mitjans diferents a els habilitats per aquest a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

6.6. Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@editorialintrepida.com.

7. Clàusula de salvaguarda

7.1. La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

8. Legislació i jurisdicció

8.1. La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

8.2. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb ocasió de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre a la jurisdicció de jutges i tribunals del domicili de l’usuari, o el que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i / o de consumidors i usuaris.