1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquest document té per objecte establir les condicions generals que seran d’aplicació al lloc web d’EDITORIAL INTRÈPIDA disponible a la url: http://editorialintrepida.com, en endavant el LLOC WEB, i té el valor d’un contracte entre EDITORIAL INTRÈPIDA i l’usuari del LLOC WEB. A aquest document en endavant se l’anomenarà AVÍS LEGAL.

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem que Editorial Intrèpida (en endavant, EDITORIAL INTRÈPIDA), és la titular del LLOC WEB.

Les dades identificatives d’EDITORIAL INTRÈPIDA són:

 • Titular: NÚRIA FARRÀS I GIOL
 • NIF: 38140441R
 • Domicili social: Passeig de la Vil·la Maimona, 34, 08799 Olèrdola
 • Correu electrònic: info@editorialintrepida.com (a efectes d’informació o qualsevol qüestió relativa a la protecció de dades personals, exercici de drets ARCO, etc.).

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest LLOC WEB pot trobar-se sotmesa a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Igualment, les condicions comercials aplicables a les compres realitzades en el LLOC WEB (condicions de compra, modalitats de pagament admeses, política de devolucions, condicions de finançament, etc.) es troben recollides en els apartats habilitats a tal efecte.

Es recomana a l’Usuari que, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts i serveis de comerç electrònic, llegeixi atentament les condicions aplicables corresponents.

 1. USUARIS

La utilització del LLOC WEB atribueix la condició d’usuari (en endavant, USUARI), cosa que implica l’adhesió al present AVÍS LEGAL en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al LLOC WEB. EDITORIAL INTRÈPIDA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i la configuració del LLOC WEB, així com aquest AVÍS LEGAL. Per això, EDITORIAL INTRÈPIDA recomana a l’USUARI que revisi curosament l’AVÍS LEGAL cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.

Amb caràcter general, els serveis prestats pel LLOC WEB estan dirigits a majors d’edat, excepte que expressament s’indiqui el contrari en les condicions particulars aplicables a subapartats o funcionalitats específiques del LLOC WEB (i quan això succeeixi, EDITORIAL INTRÈPIDA adoptarà totes les mesures que legalment corresponguin). En tot cas, els USUARIS menors de 14 anys d’edat han d’utilitzar el LLOC WEB en presència del seu pare, mare, tutor o representant legal, qui acceptarà el contingut d’aquestes condicions, supervisaran en tot moment la utilització del LLOC WEB per part d’aquests menors i es responsabilitzaran de la navegació que aquests menors realitzin. EDITORIAL INTRÈPIDA es reserva el dret a sol·licitar documents d’autorització paterna verificables per a la utilització del LLOC WEB per part de menors d’edat en els casos en què ho consideri oportú per a la salvaguarda dels drets de les parts.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A continuació, s’exposa la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals aplicable al LLOC WEB sobre la informació que l’USUARI pot facilitar quan en faci ús.

 • Política de Privacitat (Avís legal)

La Política de Privacitat del Portal de Venda en línia d’EDITORIAL INTRÈPIDA està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), EDITORIAL INTRÈPIDA informa que les dades de caràcter personal proporcionades per l’USUARI, seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat d’EDITORIAL INTRÈPIDA la finalitat del qual és la de gestionar i administrar l’accés als continguts del LLOC WEB, prestar serveis de comerç electrònic, elaborar estadístiques d’ús, remetre butlletins informatius i gestionar qualsevol tipus d’incidència en els serveis.

Les dades  que obtingui EDITORIAL INTRÈPIDA no es comunicaran a tercers, excepte en aquells casos en què estigui permès per l’article 11 de la LOPD i siguin necessaris per a la correcta prestació de serveis i en suposats expressament autoritzats per l’USUARI.

EDITORIAL INTRÈPIDA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides per la normativa vigent, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast  per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades per l’USUARI.

Els USUARIS que hagin facilitat les seves dades a EDITORIAL INTRÈPIDA podran dirigir-s’hi, en qualitat de responsable del fitxer, amb la finalitat de poder exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus  fitxers, mitjançant comunicació via e-mail al correu electrònic info@editorialintrepida.com o per correu postal a la següent adreça: A/A: Departament Legal, EDITORIAL INTRÈPIDA, passeig de la Vil·la Maimona, 34, 08799 Olèrdola, Espanya, amb la següent referència a la seva carta: “Exercici de drets LOPD” (en aquesta modalitat de notificació, mitjançant correu postal, l’USUARI haurà d’acreditar la seva personalitat aportant fotocòpia del seu DNI).

 • Protecció de menors

Amb caràcter general, els productes i serveis prestats a través del LLOC WEB estan dirigits a majors d’edat, per la qual cosa EDITORIAL INTRÈPIDA no recopila deliberadament dades personals de menors d’edat.

En aquells casos en els quals s’ofereixin productes o serveis dirigits a menors de 14 anys, se sol·licitarà el registre dels seus pares o representants legals.

En el cas suposat que subapartats o funcionalitats específiques del LLOC WEB requereixin dades personals de menors de 14 anys, EDITORIAL INTRÈPIDA sol·licitarà el consentiment dels seus pares o representants legals. Tal circumstància s’indicarà en el document de condicions particulars aplicables a aquell subapartat o funcionalitat i EDITORIAL INTRÈPIDA adoptarà les mesures que legalment corresponguin.

EDITORIAL INTRÈPIDA no respon de les dades de menors que, sense que pugui conèixer aquest fet, s’hagin facilitat sense consentiment de pare, mare o tutor. En el cas que EDITORIAL INTRÈPIDA tingui coneixement d’haver rebut inadvertidament a través dels formularis de registre del LLOC WEB dades personals de menors de 14 anys, procedirà a suprimir aquestes dates dels seus registres.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del LLOC WEB, tals com textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat d’EDITORIAL INTRÈPIDA o de tercers, els drets dels quals reconeix EDITORIAL INTRÈPIDA, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional vigent en cada moment. Està prohibida la utilització d’aquests elements sense la prèvia autorització escrita d’EDITORIAL INTRÈPIDA o dels seus titulars respectius.

L’USUARI s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès;
 • Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a EDITORIAL INTRÈPIDA o a tercers;
 • Fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del LLOC WEB per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. Així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’USUARI respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EDITORIAL INTRÈPIDA pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització del LLOC WEB.

EDITORIAL INTRÈPIDA vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent.  Estarà legitimada per a interrompre i/o eliminar, segons la seva entera discreció, els continguts o excloure l’USUARI del LLOC WEB en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificades pel Codi Penal vigent.  O en cas d’observar qualssevol conductes que a judici d’EDITORIAL INTRÈPIDA resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes d’EDITORIAL INTRÈPIDA o dels seus col·laboradors, o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi d’EDITORIAL INTRÈPIDA o dels seus col·laboradors.

La infracció de qualsevol dels drets anteriorment citats pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions i també un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. L’incompliment per part de l’USUARI de qualsevol de les condicions facultarà EDITORIAL INTRÈPIDA, des d’aquest mateix moment. a inhabilitar les seves claus d’accés al LLOC WEB.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EDITORIAL INTRÈPIDA es reserva el dret d’interrompre l’accés al LLOC WEB, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ.  Ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministre elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, EDITORIAL INTRÈPIDA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del LLOC WEB ni dels seus continguts. Per tant, la utilització d’aquests per part de l’USUARI es porta a terme al seu propi risc sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats a EDITORIAL INTRÈPIDA en aquest sentit.

EDITORIAL INTRÈPIDA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors o mal funcionament del LLOC WEB.  I, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control d’EDITORIAL INTRÈPIDA, i/o a causa d’una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major.

En qualsevol cas, fos quina fos la seva causa, EDITORIAL INTRÈPIDA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. EDITORIAL INTRÈPIDA tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del LLOC WEB per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ de l’avís legal

Aquest AVÍS LEGAL, així com les relacions establertes entre EDITORIAL INTRÈPIDA i l’USUARI es regirà per la legislació espanyola vigent.

El camí natural per a la resolució de les incidències que puguin sorgir entre l’USUARI i EDITORIAL INTRÈPIDA en l’execució i interpretació dels serveis prestats és, en primer lloc, el de les converses directes i personals.

Només en cas d’ineficàcia d’aquestes i excepte disposició expressa en contrari de la legislació d’enjudiciament civil vigent, qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre EDITORIAL INTRÈPIDA i l’USUARI se sotmetrà als Jujats i Tribunals de Barcelona.

També pot ser del teu interès la informació sobre política de cookies