Termes i condicions

1. Objecte

1.1. Editorial Intrèpida (Núria Farràs i Giol), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús del mateix.

1.2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

1.3. El present contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del present lloc web, i concretament, la venda de complements estampats amb il·lustracions d’animals i plantes.

1.4. A continuació s’exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes, a través del lloc web: editorialintrepida.com propietat de Editorial Intrèpida (Núria Farràs i Giol), en endavant el prestador. L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
b. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
c. Que assumeix, i accepta, totes les obligacions aquí disposades.

1.5. Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador, fins a la publicació d’una nova versió.

2. Identitat de les parts

2.1. D’una banda, el prestador, identificat més amunt i d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

3. Procediment de contractació

3.1. El procediment de contractació podrà ser realitzat en idioma català i castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma, serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.2. L’usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web, ja sigui com a usuari o per efectuar un encàrrec concret. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

3.3. Durant el procés de contractació s’anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si fos necessari. Els diferents passos a seguir en el procés de compra són els següents:

a. Elecció del producte, color (si aplica), talla (si aplica) i quantitat.
b. Cistella de la compra. Introducció de codis de descompte.
c. Indicació sobre si es tracta de comprador prèviament donat d’alta en el lloc o no.
d. Introducció dades personals, adreça de lliurament i facturació, acceptació avís legal / polítiques de privacitat.
e. Indicació del mètode de pagament.
f. Conformació de la comanda, compra. Acceptació de les condicions generals.
g. Pagament.
h. Enviament de correu electrònic de confirmació de compra.

3.4. En tot cas, l’usuari serà informat una vegada finalitzat el procediment de contractació, a través de la plataforma de contractació del prestador, i mitjançant l’enviament de l’anteriorment indicat correu electrònic de confirmació de la compra realitzada.

3.5. El prestador no arxivarà el document electrònic, li recomanem que guardi i imprimeixi el missatge de confirmació de comanda, i els correus electrònics que rebi vinculats amb la seva compra.

4. Formes de pagament

4.1. El pagament dels serveis podrà realitzar-se pels següents canals:

a. Pagament amb targeta de crèdit (Stripe).
b. BIZUM.
c. Transferència bancària.

5. Preus

5.1. Els preus que s’indiquen, respecte a cadascun dels productes oferts en el lloc, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

5.2. Els preus aplicables a cada servei, seran els publicats al lloc web o els oferts en forma d’ofertes i promocions al lloc web o en baners, comunicacions comercials del prestador, etc.

5.3. La factura es lliura a través de correu electrònic un cop la comanda ha estat validada pel prestador.

5.4. En cas de pactar serveis diferents als anteriorment indicats, es poden establir preus diferents.

6. Obligacions de l’usuari

6.1. L’usuari haurà de fer-se plenament responsable del tractament confidencial i l’adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, evitant l’accés a les mateixes de terceres persones no autoritzades.

6.2. Per a la contractació dels serveis/productes oferts a través del present portal web es demanen una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. Referent a això, l’usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarades siguin veritables, completes i precises, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador qualsevol canvi que afecti a les mateixes el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasades.

7. Protecció de dades

7.1. D’acord amb el que estableix la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de Editorial Intrèpida (Núria Farràs i Giol), amb la finalitat de gestionar tot allò relacionat amb el procés de compra, a través del nostre lloc web i, si ho autoritza, per enviar-li comunicacions sobre Editorial Intrèpida. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent una sol·licitud expressa a l’adreça Passeig de la Vil·la Maimona 34,
08799 Sant Pere Molanta o al correu electrònic info@editorialintrepida.com. També a través de l’enllaç creat amb aquesta finalitat que consta al peu de totes les comunicacions comercials enviades per Editorial Intrèpida.

8. Clàusula de salvaguarda

8.1. La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

9. Comunicació d’incidències

9.1. En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a info@editorialintrepida.com.

10. Garantia

10.1. Tots els productes comercialitzats a través del lloc web, disposen de la corresponent garantia de 2 anys, d’acord amb els termes que estableix la normativa reguladora corresponent. Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els 6 mesos posteriors al lliurament del producte, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

11. Legislació i jurisdicció

11.1. La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, serà la llei espanyola.

11.2. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb ocasió de l’ús del portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre a la jurisdicció de jutges i tribunals del domicili de l’usuari, o el que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i / o de consumidors i usuaris.